Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La web www.campingclara.es(en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de ROSA MARIA OLIVELLA FUSTER (en endavant, “l’ Administrador”), amb domicili social al Paseig Miramar nº 276, 43830 Torredembarra ( Tarragona)  i C.I.F nº 39547725F.

L’Administrador li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’ Ús d’aquest Lloc Web (en endavant, les “Condicions Generals d’ Ús”) que expliquen els termes i condicions que seran d’aplicació a la seva navegació, de conformitat amb allò que disposa la normativa espanyola d’aplicació. Degut a que l’ Administrador podria modificar en el futur aquestes Condicions d’Ús, li recordem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que l’ús del Lloc Web compleixi criteris de transparència, claredat i senzillesa, l’Administrador informa al Usuari que qualsevol suggeriment, dubte  o consulta referent a les Condicions Generals d’Us serà rebut i solucionat  contactant amb l’Administrador a través del telèfon.977.643480, o  l’adreça  de correu electrònic: info@campingclara.es .

1. Objecte

L’Administrador subministra el contingut i els serveis  disponibles al Lloc Web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com a la política sobre tractament de dades personals (en endavant, la “Política de Protecció de Dades”). L’accés al Lloc Web o la seva utilització de qualsevol manera li atorga  la qualificació “d’Usuari”, implica l’ acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant l’Administrador el dret de modificar-les en qualsevol moment. Serà responsabilitat de l’Usuari, llegir detingudament les Condicions Generals d’Ús vigents en cadascuna de les ocasions en que accedeix a aquest Lloc Web, per tant si aquest no està d’acord amb qualsevol de les aquí esmentades, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús del present Lloc Web.

Tanmateix, queda advertit que, en ocasions, es podrà establir condicions particulars  per la utilització del Lloc Web de continguts i/o serveis específics, la utilització dels esmentats continguts o serveis implica l’acceptació de les condicions particulars especificades.

2. Serveis

El Lloc Web, www.campingclara.esofereix als Usuaris la possibilitat d’accedir a: informació i reserves d’allotjaments i serveis turístic,(en endavant els “Serveis”).

3. Privacitat i Tractament de Dades

Quant per l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’Administrador donarà a les dades el tractament automatitzat que correspon en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes inclosos en la secció de Política de Protecció de Dades.

4. Propietat Industrial e Intel•lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que hi ha al Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial, estan subjectes als drets de Propietat Intel•lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial e intel•lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit a la pàgina, que són propietat exclusiva de l’Administrador i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per aquest motiu l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altre forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts mantenint indemne a l’Administrador de qualsevol reclamació que pugui derivar del incompliment de les obligacions. En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renuncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial dels esmentats drets, amb l’ excepció que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web no donen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte al previ i explícit consentiment específic atorgat per l’Administrador o tercers, titulars dels drets afectats.

Els continguts, texts, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, i en general, qualsevol creació intel•lectual existent en aquest lloc,i el propi lloc en el seu conjunt, com obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel•lectual. L’Administrador es titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, el menú , botons de navegació, el codi HTML, els texts, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web, o disposa de la corresponent autorització per la utilització dels esmentats elements. El contingut disposat al Lloc Web no podrà ser reproduït ni total ni parcialment, ni transmès, ni registrat per cap altre sistema de recuperació de la informació, en cap forma ni en cap medi, a no ser que tingui l’autorització prèvia, per escrit de l’esmentada entitat.

Tanmateix queda prohibit suprimir, i/o manipular el “copyright”, els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pogués emmagatzemar els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets esmentats i evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant en tot cas l’Administrador l’exercici de prendre les accions legals que corresponguin en defensa dels seus drets de propietat intel•lectual.

5. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari del Lloc Web

L’Usuari es compromet a:

 

 1. Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web i dels seus continguts i serveis de conformitat amb.(i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
 2. Proveir de tots els mitjans i requeriments tècnics necessaris per accedir al Lloc Web.
 3. Facilitar la informació veraç al complimentar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts al Lloc Web i mantenir-los actualitzats en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions inexactes o falses realitzades i dels perjudicis que pugui ocasionar a l’ Administrador o a tercers per la informació donada.

No obstant allò que estableix l’apartat anterior, l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

 1. Fer un ús no autoritzat i fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb una finalitat il•lícita, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, deteriorar i impedir la normal utilització dels serveis o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir i/o intentar accedir a recursos i/o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per l’esmentat accés.
 3. Provocar d’anys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o tercers.
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys als sistemes de l’Administrador, dels seus proveïdors o tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’Administrador, tercers, proveïdors i altres Usuaris.
 6. Reproduir i/o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic per qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès .
 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes referents a drets de propietat intel•lectual o industrial i la resta de dades identificatives dels drets de l’Administrador o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui introduir-se als continguts.
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant procediments o medis diferents dels que, segons el cas, s’hagin posat a la seva disposició per aquest fet o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts, o en general, dels que s’utilitzin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany i/o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
  1. De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
  2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
  3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  4. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
  5. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o por.
  6. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per la salut i l’equilibri psíquic.
  7. Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel•lectual o industrial pertanyent a l’Administrador o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
  8. Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
  9. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
  10. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a l’Administrador qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel•lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, L’Administrador quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il•lícita dels continguts i/o serveis de l’Assetjo Web per qualsevol tercer il·legítim

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a l’Administrador.

6. Responsabilitats

L’Administrador no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a les pàgines, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

L’Administrador no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

L’Administrador podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a les presents Condicions Generals d’Ús. L’Administrador no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre uns altres:

 1. interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’Administrador
 2. intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com a virus informàtics o qualssevol altres..
 3. abús indegut o inadequat del Lloc Web.
 4. errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de l’Administrador es reserven el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web

L’Administrador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Tanmateix, l’Administrador queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i/o informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat per l’Administrador dels danys o perjudicis ocasionats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a l’Administrador indemne enfront de qualsevol dels danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés i/o ús del Lloc Web. Tanmateix, vostè s’obliga a indemnitzar L’Administrador enfront de qualssevol dels danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars utilitzades amb la finalitat de recaptar o extreure dades i/o de qualsevol altra actuació per la seva banda que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del Lloc Web.

 

7. Hiperenllaços

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervíncle, el Lloc Web de l’Administrador, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de l’Administrador.
El Lloc Web de l’Administrador inclou enllaços a uns altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col•laboradores i/o patrocinadors. Conforme amb això, l’Administrador no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni es posa en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc Web (i) no podran donar a entendre que l’Administrador recomana aquest lloc web o els seus serveis i/o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb l’Administrador ni dir que l’Administrador ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de l’Administrador; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il•lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (v) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça del Lloc Web, sense permetre que el lloc web realitzi l’enllaç, reprodueixi el Lloc Web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. L’Administrador podrà sol•licitar, en qualsevol moment, eliminar qualsevol enllaç al Lloc Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. L’Administrador no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web.

En conseqüència, l’Administrador no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

8. Protección de datos

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per aquest motiu, l’Administrador tractarà de forma automatitzada les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. L’Usuari pot accedir a la política establerta en el tractament de les dades personals com en l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que es disposa a les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el Lloc Web.

9. Cookies

L’Administrador es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en el Lloc Web, a fi de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel Lloc Web, o el tercer que actuï en el seu nom, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades personals de l’usuari.

Les “cookies” són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies”, per això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Les “cookies” fan possible que l’Administrador reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació i/o publicitàries de l’Usuari, els perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. Durada i terminació

La prestació del servei del present Lloc Web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, l’Administrador podrà donar per finalitzada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, l’Administrador anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. Declaracions i Garanties

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, l’Administrador no atorga garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

12. Força major

L’Administrador no serà responsable en tot cas de la impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deguda a interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable y jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Tarragona.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús presentés nul•litat en virtut de la legislació aplicable i/o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta nul•litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin nul•les en el seu conjunt. En aquests casos, l’Administrador procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.