Política de privacitat

ROSA MARIA OLIVELLA FUSTER amb C.I.F. nº 39547725F, domicili social a Passeig Miramar nº276, 43830 Torredembarra (Tarragona), titular del website www.campingclara.es (d’ara en davant el “Lloc Web”).

ROSA MARIA OLIVELLA FUSTER garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’ Usuari al Lloc Web i en cumplimient d’ allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i la resta de normativa d’aplicació, els informa que:

  1. Totes les dades de caràcter personal facilitades a ROSA MARIA OLIVELLA FUSTER seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer USUARIOS DE LA PAGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de ROSA MARIA OLIVELLA FUSTER, degudament registrat a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  2. Les dades son recollides amb les següents finalitats : (i) gestió, estudi i resolució de consultes,(ii) prestació dels serveis ofertats (iii) envíament de publicitat i prospecció comercial per medis electrònics, referent a l’ empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació diversa. Si Vostè autoritza el tractament de les seves dades de caràcter personal amb aquesta finalitat, si us plau marqui la següent casella ( ).
  3. Les dades recollides podrán ser cedides a tercers per la gestió dels serveis ofertats i per enviament de publicitat.
  4. A la recollida i tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat necessàries per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació de les mateixes, d’acord amb allò que disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre..
  5. ROSA MARIA OLIVELLA FUSTER es compromet a protegir la informació confidencial a la que té accés.
  6. ROSA MARIA OLIVELLA FUSTER no farà servir en cap cas les dades de caràcter personal que vostè a posat a la nostra disposició per prestar serveis a tercers diferents als esmentats a l’apartat b) i c) del present document o, en el seu cas, per aconseguir una utilitat pròpia.
  7. L’Usuari certifica que és major de 14 anys i per tant té la capacitat legal necessària per la prestació del consentiment en el tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb allò que estableix la present Política de Privacitat .
  8. L’Usuari pot, en tot moment, exercir els seus drets d’ accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades personals així com el de revocació del consentimient per qualsevol de les finalitats abans esmentades, fen arribar a ROSA MARIA OLIVELLA FUSTER carta degudament signada a l’adreça postal, a dalt indicada, on faci constar clarament les dades de contacte, i fotocopia del D.N.I o document que pugui acreditar la seva identitat.
  9. L’Usuari autoritza al tractament automatitzat de les dades personals subministrades en les condicions indicades. Per això premi el botó “ENVIAR” que es troba desprès del formulari de recollida de dades.